Εκτύπωση

Πράξη «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Ο Κλαδικός Εθνικός Αγροτικός Συνεταιρισμός  Αμπελοοινικών προϊόντων (δ.τ. ΚΕΟΣΟΕ)και σύμφωνα με την από 15/11/2017 με Αρ. Πρωτ.: 5985/791/Α3 (ΑΔΑ: 7ΥΑΖ465ΧΙ8-ΒΑΞ) Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020», είναι Δικαιούχος της Πράξης «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003038  και συνολικά εγκεκριμένο προϋπολογισμό ύψους 1.389.000,00€. Η Πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία: Άξονας προτεραιότητας 02 «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις και Άξονας Προτεραιότητας 02Σ «προσαρμογή εργαζομένων , επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 024 (Α/Α ΟΠΣ:1511) με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα».

Η Πράξη «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»με φορέα υλοποίησης τον Κλαδικό Εθνικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Αμπελοοινικών προϊόντων, συνδέεται με τον Αγροδιατροφικό Τομέα – Βιομηχανία Τροφίμων, ο οποίος είναι ένας από τους 9 Στρατηγικούς Τομείς της χώρας. Αντικείμενο της πράξης είναι η Κατάρτιση και Πιστοποίηση 981 ωφελούμενων / εργαζομένωντου ιδιωτικού τομέα στη βάση 5 θεματικών αντικειμένων:

  1. Γευσιγνώστης Οίνων,
  2. Επαγγελματίας διαδικτυακού MarketingΟινοποιητικών Προϊόντων,
  3. Στέλεχος Ανάπτυξης Οινοτουρισμού,
  4. Στέλεχος Εξαγωγικού - Διεθνούς Εμπορίου Οινοποιητικών Προϊόντων
  5. Στέλεχος Πωλήσεων Οινοποιητικών προϊόντων

Συνολικά εκτιμάται ότι θα υλοποιηθούν 46 τμήματα κατάρτισης σε όλες τις Περιφέρειες (13) της χώρας. Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι ωφελούμενοι συμμετέχουν υποχρεωτικά σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων / δεξιοτήτων που απέκτησαν. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται από διαπιστευμένο φορέα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024.