Εκτύπωση

11 Δεκεμβρίου 2019

Τροποποίηση Νομού για τη σύσταση - αναγνώριση και λειτουργία των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων

Τροπολογία ψηφίσθηκε χθες στο ελληνικό κοινοβούλιο που αφορά την κατάργηση του άρθρου 34 του ν. 4384/2016 και σχετίζεται με την σύσταση, λειτουργία και αναγνώριση των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων.

Σημαντική μεταβολή επέρχεται με την νέα διάταξη στο ποσοστό αντιπροσωπευτικότητας που διαθέτει μια Δ.Ο. προκειμένου να αναγνωρισθεί, ποσοστό που ανέρχεται σε 15% για κάθε τομέα δραστηριοποίησης της Δ.Ο. για τα πέντε πρώτα έτη της λειτουργίας της. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται μετά την 5ετία σε 30%.

Επίσης απλοποιούνται και οι διαδικασίες αναγνώρισης μιας Δ.Ο. αφού τα ποσοστά αντιπροσωπευτικότητας βεβαιώνονται από Ορκωτό Λογιστή.