Εκτύπωση

18 Μαΐου 2021

Κριτήρια Μοριοδότησης αιτήσεων προγράμματος «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Μετά την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τον έλεγχο των αιτημάτων των υποψηφίων κατάρτισης του β΄ κύκλου του προγράμματος «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ» (χρονική περίοδος υποβολής αιτημάτων 15/2/21 έως 15/3/21), που προκήρυξε η ΚΕΟΣΟΕ, πολλοί υποψήφιοι επικοινωνούν με την ΚΕΟΣΟΕ προκειμένου να πληροφορηθούν για τον υπολογισμό των μορίων που εμφανίζονται στην προσωρινή κατάσταση αποτελεσμάτων. Ο υπολογισμός των μορίων προκύπτει από την εφαρμογή των κριτηρίων μοριοδότησης που αναφέρονται στην 2η Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για συμμετοχή στην Πράξη «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ».

Προκειμένου να διευκολυνθούν για την επίλυση αποριών τους οι υποψήφιοι κατάρτισης, παρατίθενται τα κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων, με βάση τα οποία μοριοδοτήθηκαν τα αιτήματά τους.

Τα κριτήρια επιλογής των ωφελούμενων στη βάση συγκεκριμένης μοριοδότησης είναι τα εξής:

1. Χρόνος προϋπηρεσίας

2. Σχέση εργασίας – Καθεστώς απασχόλησης

3. Ηλικία

4. Συνάφεια εκπαίδευσης με το θεματικό αντικείμενο των προγραμμάτων (το οποίο δηλώνεται ως 1η προτίμηση με σειρά προτεραιότητας)

Αναλυτικά, η μοριοδότηση θα γίνει σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

A/A

Κριτήριο

Μόρια

Βαθμός υποψηφίου

Μέγιστος Βαθμός

1.

Χρόνος προϋπηρεσίας

1.α

0-2 έτη

35


35

1.β

3-5 έτη

25

1.γ

6-10 έτη

15

1.δ

11 έτη και άνω

10

2.

Σχέση εργασίας

2.α

Εκ  περιτροπής απασχόληση

35


35

2.β

Σύμβαση ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης*

30

2.γ

Σύμβαση ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης*

20

2.δ

Σύμβαση αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης

15

2.ε

Σύμβαση αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης

10

3

Ηλικιακή ομάδα

3.α

18-29

20


20

3.β

30-54

15


3.γ

Άνω των 55

10


4

Συνάφεια εκπαίδευσης με το θεματικό αντικείμενο των προγραμμάτων

4.α

Συνάφεια εκπαίδευσης με αντικείμενο κατάρτισης

10


10

4.β

Μη συνάφεια εκπαίδευσης με αντικείμενο κατάρτισης

0


0

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ

-

100