Εκτύπωση

1 Μαρτίου 2013

Ομοφωνία υπηρεσιών ΥΑΑΤ και φορέων οίνου για την κατανομή των ποσών στις δράσεις του Εθνικού Φακέλου

Πλήρης ευθυγράμμιση στην κατανομή των ποσών στις δράσεις του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης 2014-2018 υπήρξε μεταξύ των υπηρεσιών του ΥΑΑΤ και της ΚΕΟΣΟΕ, ΕΔΟΑΟ και ΣΕΟ.

Με δεδομένο ότι κατανέμονται κατ’ έτος 23.963.000 €, σε οκτώ πλέον δράσεις και ότι για το έτος 2014 η κατανομή ακολούθησε τη λογική της προηγούμενης τετραετίας 2009-2013, η διάρθρωση των ποσών του Εθνικού Φακέλου που προτείνεται στην πολιτική ηγεσία του ΥΑΑΤ είναι η ακόλουθη:

Μέτρο                                         2014                    2015 - 2018
1.Ενιαία Ενίσχυση
Οιναμπέλων                               16.000.000                    -----
2. Προβολή Προώθηση
Οίνων σε Τρίτες Χώρες                  4.000.000*            32.000.000
3. Αναδιάρθρωση και
Μετατροπή Αμπελώνων                 3.963.000              40.000.000   
4. Πράσινος Τρύγος                            0                         0
5. Ταμεία Αλληλοβοηθείας                    0                         0
6. Ασφάλιση συγκομιδής                     0                          0
7. Επενδύσεις Επιχειρήσεων                  0                    23.852.000
8. Απόσταξη υποπροϊόντων                  0                         0
Σύνολο                                    23.963.000              95.852.000

*Το ποσό αφορά μόνο την κοινοτική συνδρομή που αποτελεί το 50% του συνολικού ποσού που δαπανάται κατ’ έτος.
Από το έτος 2015 και μετά η Ενιαία Ενίσχυση οιναμπέλων μεταφέρεται στην πληρωμή των άμεσων ενισχύσεων του Α΄ Πυλώνα.  

Το ετήσιο πρόγραμμα μπορεί να τροποποιείται δυο φορές κατ’ έτος με μεταφορά κονδυλίων σε άλλες δράσεις, εφόσον σ’ αυτό έχει δηλωθεί έστω και μηδενικό ποσό.