Εκτύπωση

19 Ιουλίου 2013

Aλλαγή στα συνοδευτικά έγγραφα αμπελοοινικών προϊόντων

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν (ΕΚ)314/2012 της Επιτροπής που τροποποίησε τους Καν(ΕΚ) 436/2008 και τον Καν(ΕΚ)555/2008 της Επιτροπής, τα συνοδευτικά έγγραφα τα οποία συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζουν τα κράτη μέλη πριν από την έναρξη ισχύος του εν λόγω κανονισμού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι την 1-8-2013. Μετά την καταληκτική ημερομηνία θα χρησιμοποιούνται μόνο τα συνοδευτικά που προβλέπονται στον Καν.(ΕΚ)436/2008 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Επομένως για περιπτώσεις που ήταν απαραίτητο το συνοδευτικό έγγραφο του παραρτήματος VΙΙ του Καν.(ΕΚ)436/2009 (πριν από την τροποποίηση του με τον Καν (ΕΚ)314/2012 της Επιτροπής) μετά την 1-8-2013 θα πρέπει να αντικατασταθεί από το προαναφερόμενο υπόδειγμα συνοδευτικού που είναι αναρτημένο στην e-Bacchus και το οποίο σας επισυνάπτουμε στην αγγλική γλώσσα (μετά την 1-8-2013 θα είναι επίσημα μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα και διαθέσιμο στην e-Bacchus).

Για να κατεβάσετε την εγκύκλιο πατήστε ΕΔΩ

Για να κατεβάσετε την φόρμα των συνοδευτικών εγγράφων πατήστε ΕΔΩ