Εκτύπωση

22 Ιανουαρίου 2015

Εφαρμογή διατάξεων των νόμων 2810/2000 (ΦΕΚ Α΄ 108) και 4015/2011 (ΦΕΚ Α΄ 210), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και ισχύουν

Ερμηνευτικές οδηγίες για μια ακόμη φορά παρέχει το ΥΑΑΤ με εγκύκλιό του σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των νόμων 2810/00 και 4015/11, όσον αφορά τις διαδικασίες και την ιδιότητα των μελών των συνεταιρισμών που συγχωνεύονται και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αυτοδίκαια τα μέλη του νέου συνεταιρισμού επωμίζονται.