Εκτύπωση

7 Ιουνίου 2016

Αναγνώριση της διάκρισης πλεονασμάτων – κερδών από εγκύκλιο της ΓΓΔΕ, ενώ τα κέρδη των συνεταιρισμών φορολογούνται με 13% υπό προϋποθέσεις

Οδηγίες για τη συμπλήρωση και εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και οντοτήτων (ΠΟΛ. 1070/2016), εξέδωσε η Δ/νση Εφαρμογής φορολογίας της ΓΓΔΕ.

Σύμφωνα με το πεδίο ΙΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ § 7β και στον κωδικό 474 της Δήλωσης αναγράφονται τα ποσά των πλεονασμάτων των συνεταιριστικών οργανώσεων του ν. 4015/11 (προφανώς ο συντάκτης δεν πληροφορήθηκε για τον νέο νόμο 4384/2016, που όμως προβλέπει όμοιες διατάξεις), διανεμηθέντων και μη προκειμένου οι συνεταιρισμοί να τύχουν απαλλαγής καθ’ όσον τα ποσά αυτά δεν φορολογούνται στο όνομα των αγροτικών συνεταιρισμών, αλλά των μελών αυτών.

Στο πεδίο ΙΙΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ § 1 εκτός των άλλων αναφέρεται και στον κωδικό 4 υπολογίζεται ο φόρος των κερδών που αποκτούν οι συνεταιρισμοί και οι Ομάδες Παραγωγών το οποίο φορολογείται με 13% (ΠΟΛ 1059/2015) θα ισχύσει με την προϋπόθεση ότι θα έχει ενεργοποιηθεί το αντίστοιχο πεδίο ότι ο υπόχρεος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ΠΑΣΕΓΕΣ.

Η παραπάνω διάταξη δημιουργεί εύλογα ερωτήματα καθ’ όσον αρκετές μορφές συλλογικών και συνεταιριστικών οργανώσεων δεν είχαν δικαίωμα εγγραφής στην ΠΑΣΕΓΕΣ βάσει του ν. 4015/11

Ακολουθεί η εγκύκλιος 1070/2016