Εκτύπωση

26 Απριλίου 2018

Οδηγίες για την σύσταση και λειτουργία Φορολογικής Αποθήκης και προϋποθέσεις για την λήψη «Άδειας Εγκεκριμένου  αποθηκευτή προϊόντων με Ε.Φ.Κ.»

Θεματικές διευκρινήσεις επί των νέων ρυθμίσεων (ΦΕΚ 2744Β/2017 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και ΦΕΚ 2745 Β/2017 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής,εξέδωσε  η Α.Α.Δ..Ε.

Οι επισημάνσεις  αφορούν  τις σημαντικότερες αλλαγές που επέρχονται σε σχέση με  το προϊσχύον καθεστώς  (Φ.639/447/14.8.2002 και Φ. 883/530/16.9.1999), προκειμένου να διευκολυνθούν οι κατέχοντες Άδεια Φορολογικής Αποθήκης και Άδεια Εγκεκριμένου Αποθηκευτή , ή όσοι σκοπεύουν να υποβάλλουν αιτήματα για λήψη των σχετικών Αδειών. 

Με την ΔΕΦΚΦ Α 1055631 ΕΞ 2018/5.4.2018 που ακολουθεί η ΑΑΔΕ αποσκοπεί στη βελτίωση και  απλούστευση των διαδικασιών έκδοσης των ανωτέρω Αδειών, αλλά και στον εκσυγχρονισμό παρακολούθησης της Φορολογικής Αποθήκης. 

Παράλληλα καθορίζονται και  προϋποθέσεις για την μείωση του ποσού της προβλεπόμενης Εγγύησης (σσ. παραμένουν, η ίδια βάση υπολογισμού και τα ίδια ποσοστά με αυτά που προβλέπονταν στην Φ. 883/530/1999 Α.Υ.Ο), όμως αυξάνεται το ποσοστό μείωσης από 30% σε 50% για όσες επιχειρήσεις έχουν λάβει΄Αδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα ( Ββ Εγγυήσεις – Μείωση εγγυήσεων).

Ταυτόχρονα καθιερώνονται νέα ποσοστά μείωσης (από 75% σε 50% επί τις αξίας του διακινούμενου προϊόντος) για τις περιπτώσεις ανοικτών διακινήσεων του κατόχου Άδειας Εγκεκριμένου Αποθηκευτή, εφ όσον έχει λάβει άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα.

Για να τη διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ