Εκτύπωση

17 Ιουλίου 2018

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΣΤΗΝ ΚΕΟΣΟΕ: ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ

Επικοινωνία πραγματοποιήθηκε σήμερα με την Διεύθυνση Εφαρμογής ΄Αμεσης Φορολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και την ΚΕΟΣΟΕ, σχετικά με διευκρινήσεις που είχε ζητήσει η οργάνωση που αφορούσαν την καταχώρηση των διανεμηθέντων και μη πλεονασμάτων στον κωδικό 474 του Εντύπου Ν που υποβάλλουν τα νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο της φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων.

Η διευκρίνιση αφορούσε την ρητή αναφορά καταχώρισης των διανεμόμενων πλεονασμάτων στα μέλη του Α.Σ. στον κωδικό 474 του εντύπου Ν, διατύπωση που αναφέρεται στην παράγραφο 7 περίπτωση β) δεύτερο εδάφιο της ΠΟΛ 1069/2018, χωρίς να αναφέρεται ότι στον ίδιο κωδικό καταχωρούνται και τα αδιανέμητα πλεονάσματα, γεγονός που θα επέφερε τη φορολόγηση τους ή τυχόν μη καταχώρησή τους.

Σύμφωνα με οδηγίες που παρείχε η ΔΕΑΦ της Α.Α.ΔΕ. στην ΚΕΟΣΟΕ ουδεμία μεταβολή έχει επέλθει στην νομοθεσία, τα αδιανέμητα πλεονάσματα καταχωρούνται και αυτά στον κωδικό 474 του Εντύπου «Ν» όπως και πέρσι, αφού η φετινή ΠΟΛ 1069/2018 και η αντίστοιχη περσινή 1047/2017 (που προβλέπει ρητά την καταχώρηση των πλεονασμάτων διανεμηθέντων και μη στον κωδικό 474) βασίζονται και αναφέρονται στην ίδια νομοθεσία, δηλαδή την ΔΕΑΦ Β 10682 88 ΕΞ 2016/26.4.2016.

Αποτέλεσμα της διευκρίνισης αυτής είναι ότι το ποσό των διανεμηθέντων και μη πλεονασμάτων, να αφαιρείται από τον κωδικό 016 Φορολογικά Κέρδη του Εντύπου «Ν» και συνεπώς τα πλεονάσματα των Α.Σ. να μην φορολογούνται.