Εκτύπωση

Σαββατιανό

Η πλέον διαδεδοµένη λευκή, ελληνική ποικιλία οινοποιίας, καταλαµβάνει έκταση περίπου 160.000 στρ. Καλλιεργείται συστηµατικά στην Αττική –µέχρι πρόσφατα καταλάµβανε το 90% των αµπελουργικών εκτάσεων–, τη Βοιωτία και σε µικρότερες εκτάσεις στην Εύβοια, τις Κυκλάδες (Πάρο), τη ∆υτική Πελοπόννησο, τη ∆υτική Κρήτη, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία.
Αναφέρεται και ως Κουντούρα άσπρη, Τσουµπρένα άσπρη, Περαχωρίτικο,   Σταµατιανό, Σακέικο, ∆ουµπραίνα άσπρη, και, όπως επιβεβαιώθηκε µε τη χρήση βιοχηµικών µεθόδων (Σταυρακάκης 1991), πράγµατι οι παραπάνω ονοµασίες είναι συνώνυµα του Σαββατιανού.
Μνηµονεύεται από τους Viala και Vermorel (1909) ως Savatiano και η πρώτη περιγραφή της ποικιλίας έγινε
από τον Guillon (1895).
Η καλλιέργεια της ποικιλίας Σαββατιανό συνιστάται για το αµπελουργικό διαµέρισµα της Στερεάς Ελλάδας, για τους νοµούς Αργολίδας, Κορινθίας και Μαγνησίας και επιτρέπεται στις περισσότερες αµπελουργικές περιοχές της χώρας.