Εκτύπωση
PDF

9 Μαΐου 2018

Οι εισαγωγές οίνων στην Ελλάδα … αλλάζουν ποιοτική κατηγορία


Λαμβάνοντας υπόψη την πλέον αναλυτική διαθέσιμη βαθμίδα κωδικών συνδυασμένης ονοματολογίας, η ΚΕΟΣΟΕ προέβη στην επεξεργασία των δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για τις εισαγωγές οίνων στην Ελλάδα το 2016 και το 2017.

Η πρώτη εικόνα σε γενικό επίπεδο, δείχνει ποιοτική μεταβολή των εισαγωγών οίνων στην χώρα μας από το 2016 σε σύγκριση με το 2017, αφού αυξάνεται η συνολική αξία εισαγωγών κατά 8,15%, ενώ ταυτόχρονα ο εισαγόμενος όγκος μειώνεται κατά 18,68% γεγονός που σημαίνει εισαγωγή λιγότερων, αλλά ακριβότερων οίνων.

Η επεξεργασία και η ανάλυση σε επίπεδο κατηγορίας οίνων, μας δίνει σημαντικές πληροφορίες.

Η πρώτη και σημαντικότερη κατηγορία εισαγόμενων οίνων αφορά το 2017 (σσ το 2016 παρουσιάζει διαφορετική εικόνα) τους οίνους με Π.Ο.Π.

 

 

Η αξία των εισαγόμενων Π.Ο.Π. οίνων καταλαμβάνει το 2017 το 68,26% (!!!) της συνολικής αξίας εισαγωγών (2016: 64,87%) ο εισαγόμενος όγκος παραμένει σχεδόν σταθερός σε σχέση με το 2016 , η αξία όμως το 2017 αυξάνεται κατά 13,81%.

Η μέση τιμή εισαγόμενων Π.ΟΠ. οίνων ανέρχεται σε 4,65 €/Kg (2016: 3,88 €/kg), τιμή που παραπέμπει στην εισαγωγή εμφιαλωμένων οίνων.

Η κατηγορία των Π.Γ.Ε. οίνων καταλαμβάνει το 5,18% τα συνολικής αξίας εισαγωγών το 2017 (2016: 5,24%), χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή στους όγκους μεταξύ 2016 και 2017 η μέση τιμή τους ανέρχεται στα 2,45 €/kg to 2017 (2016: 2,64 €/kg), , ενώ παρουσιάζουν αυξητική τάση σε σχέση με το 2016 (+ 6,9%), ως προς την αξία.

Με μικρές διαφορές όμοια με τους οίνους με Π.Γ.Ε. είναι και η εικόνα των εισαγόμενων ποικιλιακών οίνων. Καταλαμβάνουν τι 4,82% της συνολικής αξίας εισαγωγών ( 2016: 1,43%) με μέση τιμή τα 2,02 €/kg το 2017 (2016: 1,43%/kg), ενώ καταγράφουν μείωση στην αξία σε σύγκριση με το 2016 κατά 3,21%.

Η μεγάλη κατηγορία εισαγόμενων οίνων μετά τους οίνους ΠΟΠ είναι αυτή των «Άλλων Οίνων» δηλαδή των οίνων χωρίς Γ.Ε. και ποικιλία.

Οι «Άλλοι Οίνοι» αντιπροσωπεύουν το 16,50% (2016: 20,35%) της συνολικής αξίας εισαγωγών, το 35,03% όμως των όγκων το 2017 (2016: 47,32 %!!) με μέση τιμή τα 1,03 €/kg (2016: 0,71 €/g), τιμή που παραπέμπει στην εισαγωγή χύμα οίων.

Εξίσου σημαντική κατηγορία αποτελεί και αυτή των εισαγόμενων γλευκών, που αντιπροσωπεύει το 5,24% της συνολικής αξίας (2016: 4,14%) το 23,06% των εισαγόμενων όγκων (2016: 15,75%) με μέση τιμή τα 0,50€/kg (2016: 0,43€/kg) και με σημαντική αύξηση της αξίας μεταξύ 2016 και 2017 (+36,22%)

Η ανάλυση της σύνθεσης για κάθε κατηγορία εισαγόμενου οίνου μας οδηγεί σε σημαντικές διαπιστώσεις επίσης:

Εισαγόμενοι οίνοι με Π.Ο.Π.Η διάρθρωση της μεγάλης κατηγορίας των εισαγόμενων Π.Ο.Π. οίνων παρουσιάζει ενδιαφέρον αφού αυτοί βρίσκονται πρώτοι στην κατάταξη εισαγωγών αλλά και εντός της κατηγορίας τους, πλασάρονται οι Αφρώδεις Οίνοι που αντιπροσωπεύουν το 65,48% της αξίας των εισαγόμενων ΠΟΠ Οίνων (2016: 65.68%), αντιπροσωπεύουν επίσης το 30,31% του εισαγόμενου όγκου ΠΟΠ (2016: 21,47%) με υψηλή μέση τιμή τα 10,05 €/kg το 2017, (2016: 11,87 €/kg).

Οι εξαγωγές αφρωδών Π.Ο.Π. αυξήθηκαν κατά 13,47% μεταξύ του 2016 και του 2017, σε αξία. Είναι προφανές ότι οι εισαγόμενοι ΠΟΠ αφρώδεις καλύπτουν τις ανάγκες της αγοράς για την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και όχι μόνο.

Συγκεκριμένα οι εισαγωγές καμπανίτη οίνου (Champagne) αντιπροσωπεύουν το 56% της εισαγόμενης αξίας των αφρωδών οίνων.

 

Δεύτεροι στη σειρά εισαγωγών Π.Ο.Π. οίνων κατατάσσεται η κατηγορία των εμφιαλωμένων ΠΟΠ οίνων που αντιπροσωπεύουν το 33,39% της αξίας εισαγωγών οίνων με ΠΟΠ (2016: 33,99%) και εισάγονται με μέση τιμή τα 2,29 €/kg (2016: 1,70 €/kg!!!). Συγκρινόμενοι με την ελληνική οινοπαραγωγή, οι εισαγόμενοι εμφιαλωμένοι οίνοι ΠΟΠ αγοράζονται από το εμπόριο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.

Οι υπόλοιπες υποκατηγορίες των εισαγόμενων Π.Ο.Π. οίνων δεν παρουσιάζουνε ενδιαφέρον.

Εισαγόμενοι οίνοι με ΠΓΕΜακράν των εισαγόμενων Π.Ο.Π. οίνων κατατάσσονται οι εισαγόμενοι οίνοι με Π.Γ.Ε. για τους οποίους ως προς τις υποκατηγορίες τους, οι επισημάνσεις αφορούν την χαμηλή τιμή των εισαγόμενων αφρωδών οίνων του 2017, με 1,34€/kg (2016: 1,76 €/kg), αλλά και της κατηγορίας των εμφιαλωμένων (2017: 2,45 €/Kg – 2016: 2,66 €/kg) . Bέβαια και για τα δύο έτη η κατηγορία των εμφιαλωμένων (κάτω των 2 lt) αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 98% και για τα δύο έτη.

Εισαγόμενοι ποικιλιακοί οίνοιΧωρίς ιδιαίτερη σημασία ως προς τον όγκο και την αξία εμφανίζονται οι εισαγωγές των ποικιλιακών οίνων.

Αυτό όμως που και σε αυτήν την κατηγορία οίνων πρέπει να επισημανθεί είναι η χαμηλή μέση τιμή εισαγωγής των αφρωδών οίνων της κατηγορίας των ποικιλιακών (2017: 1,48 €/kg – 2016: 0,95€/kg), δεν ισχύει όμως στον ίδιο βαθμό για τους εμφιαλωμένους (2017: 2,90 €/κγ – 2016: 3,44 €/κγ).

Οι επισημάνσεις για τις μέσες τιμές γίνονται αφού το μέσο επίπεδο τιμών των αντίστοιχων οίνων ελληνικής προέλευσης, είναι αρκετά υψηλότερο σε σχέση με τους εισαγόμενους, για τις κατηγορίες των οίνων με Π.Γ.Ε. και ποικιλιακών οίνων, γεγονός το οποίο γίνεται αντιληπτό στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Εισαγόμενοι οίνοι χωρίς ΓΕ και ποικιλίαΤέλος το μεγαλύτερο ενδιαφέρον μετά τους εισαγόμενους οίνους με Π.Ο.Π. παρουσιάζει η κατηγορία των «Αλλων οίνων» δηλαδή οίνων χωρίς Γεωγραφική ένδειξη και ποικιλία

Η πρώτη μεγάλη υποκατηγορία των οίνων χωρίς Γεωγραφική Ένδειξη και ποικιλία αφορά

τους αφρώδεις οίνους για τους οποίους πρέπει να γίνει μνεία στην χαμηλή μέση τιμή εισαγωγής (2017: 2,33 €/kg – 2016: 2,06 €/kg)

H δεύτερη μεγαλύτερη υποκατηγορία των εισαγόμενων οίνων χωρίς Γ.Ε. και ποικιλία (επιτραπέζιοι), είναι αυτή των εισαγόμενων χύμα οίνων η οποία αντιπροσωπεύει το 28,45% της αξίας της κατηγορίας (2016: 45,47%!!!) με όγκο που αντιστοιχεί στο 19,51% των συνολικών εισαγωγών το 2017 (2016: 33,64%).

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η μέση τιμή εισαγωγής των χύμα οίνων η οποία ανέρχεται στα 0,53€/kg το 2017 (2016: 0,45 €/kg), καθιστώντας τους άκρως ανταγωνιστικούς συγκριτικά με την εγχώρια παραγωγή.

Το ίδιο ισχύει και για τους εισαγόμενους εμφιαλωμένους οίνους χωρίς Γ.Ε. και ποικιλία οι οποίοι καταγράφουν σχετικά μικρές αξίες και όγκους όμως εκπλήσσουν ως προς τις μέσες τιμές εισαγωγής, δεδομένου ότι οι τιμές αναφέρονται σε 1000 gr και όχι σε 0,75 Lt συσκευασίες στις οποίες εισάγονται οι εμφιαλωμένοι (κάτω των 2 lt).

Έτσι η μέση τιμή εισαγωγής ανήλθε για τους εμφιαλωμένους χωρίς Γ.Ε. και ποικιλία στα 1,26 €/kg (0,94 €/ml) το 2017 και στα 1 € /kg (0,75 €/750 ml) το 2016

 

Ανάλυση σύνθεσης εισαγωγών από τις σημαντικότερες χώρες

Ο κύριος όγκος και αξία εισαγωγών οίνων στην Ελλάδα πραγματοποιείται από δύο μεγάλες χώρες της Ε.Ε. την Γαλλία και την Ιταλία , οι οποίες εξάγουν προς τη χώρα μας το 75,57% των εισαγωγών της ως προς την αξία και το 77,68% ως προς τον όγκο. Βέβαια τα χαρακτηριστικά του εισαγόμενου οίνου είναι διαμετρικά αντίθετα, αφού από την Γαλλία εισάγονται premium προϊόντα ενώ από την Ιταλία κατά κύριο λόγο εισάγονται χύμα οίνοι και γλεύκη.

 

ΓαλλίαΟ κύριος όγκος εισαγωγών από τη Γαλλία ( 38,34% του συνόλου των ελληνικών εισαγωγών) αφορά ΠΟΠ Οίνους, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 89,23% της αξίας εισαγωγών από τη χώρα αυτή (2016: 90,25%) με υψηλότατη μέση τιμή τα 15,84% €/kg (2016: 90,25%) . Βέβαια ο κύριος όγκος των εισαγόμενων ΠΟΠ οίνων αφορά τους αφρώδεις οίνους και ειδικότερα την Champagne, αλλά και τους premium Π.Ο.Π. οίνους των σημαντικών terroir της Γαλλίας, όπως Bordeaux, Bourgogne κ.λ.π

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες οίνου αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι οι υψηλές μέσες τιμές εισαγωγής. Οι Οίνοι με Π.Γ.Ε. εισάγονται με μέση τιμή τα 3,95 €/kg (2016: 3,54 €/kg), οι Ποικιλιακοί οίνοι με 6,55 €/kg (2016: 6.59€/kg!!!) οι επιτραπέζιοι οίνοι με 3,63 €/kg (2016: 2,80 €/kg) και τα γλεύκη με 13,88 €/kg (2016: 0,30 €/kg) τιμή η οποία πρέπει να οφείλεται σε λάθος καταχώριση.

 

ΙταλίαΤο προφίλ των εισαγωγών από την Ιταλία παρουσιάζει ενδιαφέρον μόνο και μόνο επειδή εισάγονται μεγάλοι όγκοι και αξίες σε χύμα μορφή οίνων.

Στην κατηγορία «Άλλοι Οίνοι» δηλαδή οίνοι χωρίς Γ.Ε. και Ποικιλία, συγκαταλέγονται οι εισαγωγές χύμα οίνων οι οποiοι αντιπροσωπεύουν το 20,37% των συνολικών εισαγωγών από Ιταλία (2016: 27,29%) με μέση τιμή τα 0,71 €/kg (2016: 0,59 €/kg). Ως προς τον όγκο οι εισαγωγές χύμα αντιπροσωπεύουν το 34,24% (2016: 48,42%) των εισαγωγών από Ιταλία.

Στην ίδια λογική τα εισαγόμενα γλεύκη από Ιταλία αντιπροσωπεύουν το 11,67% των εισαγωγών από τη χώρα αυτή (2016: 27,29%) σε αξία, το 30,59% ως προς τον όγκο (2016: 15,67%) με μέση τιμή εισαγωγής τα 0,44 €/Kg (2016:0,34 €/kg).

Το ζητούμενο για τις εισαγωγές από Ιταλία είναι η σήμανση με την οποία διακινούνται εντός της ελληνικής αγοράς.

Τέλος τρίτη κατηγορία εισαγόμενων Ιταλικών οίνων κατατάσσεται η κατηγορία των οίνων με Π.Ο.Π., που αντιπροσωπεύουν το 57,64% (2016: 45,51%) των εισαγωγών ιταλικών οίνων με μέση τιμή τα 2,13 €/kg (2016: 1,45 €/kg!!!).

Και στην περίπτωση της Ιταλίας, προξενεί εντύπωση η χαμηλή και άκρως ανταγωνιστική τιμή των παραγόμενων οίνων, της χώρας αυτής.

 

ΙσπανίαΣύμφωνα με τον πίνακα που παρατέθηκε, μνεία και για την Ισπανία πρέπει να γίνει μόνο όσον αφορά το επίπεδο των χαμηλών μέσων τιμών. 

 

ΒουλγαρίαΟμοίως αυτό που ελκύει την προσοχή στους εισαγόμενους βουλγαρικούς οίνους, είναι το χαμηλότατο επίπεδο μέσων τιμών.

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 65 επισκέπτες συνδεδεμένους