Εκτύπωση
PDF

23 Ιουλίου 2018

Ψηφιακά πλέον και η υποβολή Δηλώσεων αποθεμάτων οίνου και γλεύκους

Όπως είναι γνωστό οι παραγωγοί, οι μεταποιητές, οι εμφιαλωτές και οι έμποροι υποβάλλουν κάθε χρόνο δήλωση αποθεμάτων οίνου και γλεύκους που διαθέτουν στις 31 Ιουλίου κάθε έτους .

Οι δηλώσεις αποθεμάτων για το 2018 και στο εξής θα γίνουν μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ:«Δήλωση Παραγωγής Οίνου – Επεξεργασίας ή Εμπορίας – Αποθεμάτων Οίνου».

στο σύνδεσμο: http://e-services.minagric.gr/

Αυτό προβλέπει η υπ΄αρ 2899/103184/23-7-2018 εγκύκλιος που ακολουθεί ,του τμήματος Αμπέλου Οίνου και Αλκοολούχων ποτών του ΥπΑΑΤρ που ακολουθεί ,στην οποία παρέχονται οδηγίες για την ψηφιακή καταχώρηση.

Παράλληλα πρέπει να επισημανθεί ότι για φέτος προβλέπεται και η ψηφιακή υποβολή της Δήλωσης Παραγωγής μέσω ψηφιακών υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ που θα ισχύει υποχρεωτικά για τα οινοποιεία, η υποβολή της οποίας μπορεί να δημιουργήσει ανυπέρβλητα προβλήματα, σε όσα οινοποιεία δεν συσχετίζουν τον παραλαμβανόμενο όγκο σταφυλιών με τις Δηλώσεις Συγκομιδής των σταφυλοπαραγωγών. 

Είναι πλέον δεδομένο ότι κατά την ψηφιακή υποβολή των Δηλώσεων Παραγωγής από τα οινοποιεία, το ηλεκτρονικό πρόγραμμα της εφαρμογής του ΥΠΑΑΤ, θα «τραβάει» ταυτόχρονα τα δεδομένα, από τις ήδη υποβληθείσες Δηλώσεις Συγκομιδής των αμπελουργών με βάση τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου των οινοποιείων στο οποίο δήλωσαν οι αμπελουργοί ότι παρέδωσαν τη σταφυλική τους παραγωγή. Αντίστοιχα η ψηφιακή εφαρμογή του υπουργείου θα εμφανίζει την παραδοθείσα ποσότητα σταφυλιών με βάση το ΑΦΜ των αμπελουργών στην Αναλυτική Δήλωση Παραγωγής του οινοποιείου.

Συνεπώς κανένα οινοποιείο δεν θα μπορεί να δηλώνει παραγωγή οίνου, η οποία δεν αντιστοιχίζεται με Δηλώσεις Συγκομιδής τόσες σε κιλά σταφυλιών , ώστε να συμβαδίζει με τον δηλούμενο παραχθέντα οίνο του Οινοποιείου.

Είναι σαφές ότι τα οινοποιεία πρέπει να κινητοποιηθούν σε αυτή την κατεύθυνση και αντίστοιχα να κινητοποιήσουν τους παραγωγούς από τους οποίους παραλαμβάνουν σταφύλια, ώστε να μην ανακύψουν αναντιστοιχίες και «χτυπήσει» το σύστημα υποβολής Δηλώσεων Παραγωγής.

Να τονίσουμε, όπως και στο παρελθόν έχει η ΚΕΟΣΟΕ υποδείξει, ότι ένα μεγάλο μέρος των προβλημάτων ξεκινάει από την επικαιροποίηση των στοιχείων του αμπελουργού στο Αμπελουργικό Μητρώο και στο σημείο αυτό πρέπει κατ’ αρχάς να εστιάσουν τα οινοποιεία με τους συνεργαζόμενους με αυτά αμπελουργούς.


Θέμα: «Δηλώσεις αποθεμάτων οίνου και γλεύκους » Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2018/273 της Επιτροπής:

Αθήνα 23/07/2018

Αρ. πρωτ: 2899/103184

Προς: Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Οι παραγωγοί, οι μεταποιητές, οι εμφιαλωτές και οι έμποροι υποβάλλουν κάθε χρόνο δήλωση αποθεμάτων οίνου και γλεύκους που διέθεταν στις 31 Ιουλίου.

Οι δηλώσεις αποθεμάτων για το 2018 και στο εξής θα γίνουν μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ:

«Δήλωση Παραγωγής Οίνου – Επεξεργασίας ή Εμπορίας – Αποθεμάτων Οίνου». στο σύνδεσμο: http://e-services.minagric.gr/

ως εξής:

1. Εφόσον όλα τα αποθέματα του υπόχρεου δήλωσης διατηρούνται σε ένα χώρο γίνεται μια (1) δήλωση αποθεμάτων στην ψηφιακή υπηρεσία.

2. Εφόσον τα αποθέματα διατηρούνται σε περισσότερους του ενός χώρου (διαφορετικής διεύθυνσης αποθήκες) τότε υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη ψηφιακή υπηρεσία μια συγκεντρωτική δήλωση αποθεμάτων. Οι επιμέρους δηλώσεις αποθεμάτων δηλαδή για τον κάθε χώρο ξεχωριστά υποβάλλονται έντυπα στην ΔΑΟΚ συνοδευόμενες από την συγκεντρωτική δήλωση αποθεμάτων που έχει υποβληθεί στη Ψηφιακή Υπηρεσία. Σημειώνουμε ότι η συγκεντρωτική δήλωση προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους δηλώσεων.

Σημειώνουμε ότι τα ενωσιακά αμπελοοινικά προϊόντα που παράγονται από σταφύλια που συγκομίζονται κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος και πριν της 31 Ιουλίου δεν συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω δήλωση.

Οι δηλώσεις αποθεμάτων θα πραγματοποιηθούν

από την 1η Αυγούστου μέχρι και την 10η Σεπτεμβρίου 2018 για τους παραγωγούς οίνου (οινοποιούς με εγκατάσταση ή χωρίς εγκατάσταση)

από την 13η Αυγούστου μέχρι και την 10η Σεπτεμβρίου για όλους τους υπόλοιπους υπόχρεους.

Προς διευκρίνιση και διευκόλυνση της καταχώρισης στοιχείων στη εν λόγω ψηφιακή υπηρεσία επισημαίνεται η ισχύς των παρακάτω ορισμών:

«παραγωγός» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων, που μεταποιεί το ίδιο τα νωπά σταφύλια, το γλεύκος ή τον νεαρό οίνο που βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση ζύμωσης σε οίνο ή γλεύκος για εμπορικούς σκοπούς ή αναθέτει τη μεταποίησή τους για λογαριασμό του.

«μεταποιητής»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων, από το οποίο ή για λογαριασμό του οποίου πραγματοποιείται η μεταποίηση του οίνου, με αποτέλεσμα την παραγωγή οίνου, οίνου λικέρ, αφρώδους και ημιαφρώδους οίνου, αεριούχου αφρώδους και ημιαφρώδους οίνου, αφρώδους οίνου ποιότητας ή αφρώδους οίνου ποιότητας αρωματικού τύπου

«εμφιαλωτής»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων, που προβαίνει σε εμφιάλωση οίνου ή αναθέτει εμφιάλωση για λογαριασμό του

«έμπορος»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων, εκτός από τους ιδιώτες καταναλωτές ή τους εμπόρους λιανικής, που διατηρεί αποθέματα αμπελοοινικών προϊόντων για εμπορικούς σκοπούς ή ασχολείται με την εμπορία τους και ενδεχομένως την εμφιάλωσή τους, εξαιρουμένων των αποστακτηρίων·.

Παρακαλούνται οι αρμόδιοι συνάδελφοι των ΔΑΟΚ να ενημερώσουν αναλόγως τους υπόχρεους δηλώσεων της περιοχής τους υπενθυμίζοντας ότι η μη υποβολή των δηλώσεων αποθεμάτων αποτελεί παράπτωμα και μπορεί να επιφέρει τις κυρώσεις πουπροβλέπονται στον Ν. 4235/2014.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση των Στοιχείων της Επιχείρησης, της Δήλωσης Απογραφής και της Δήλωσης Αποθεμάτων στην ψηφιακή υπηρεσία.

Πατώντας στο λεκτικό Ενέργειες (επόμενη οθόνη), εμφανίζεται μια λίστα τιμών που μπορεί να επιλέξει ο παραγωγός οίνου.

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 300 επισκέπτες συνδεδεμένους