keosoe

Εκτύπωση
PDF

2 Νοεμβρίου 2011

Οι αρχαιρεσίες στους α΄θμιους συνεταιρισμούς σύμφωνα με εγκύκλιο του ΥΑΑΤ 

Διευκρινιστική εγκύκλιο σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του νέου νόμου 4015/2011 για τις συλλογικές οργανώσεις του αγροτικού τομέα και ειδικά για τους συνεταιρισμούς, εξέδωσε στις 31/10/2011 η Διεύθυνση αγροτικού συνεργατισμού και ομαδικών δραστηριοτήτων

Στην εγκύκλιο αποσαφηνίζεται ότι οι α’θμιοι συνεταιρισμοί  (Α.Σ.) έχουν την δυνατότητα να προβούν σε αρχαιρεσίες είτε σύμφωνα με τα καταστατικά τους, είτε μέχρι τις 30/6/2012, πάντοτε όμως εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Ν. 4015/2011, ειδικά όσον αφορά την παρουσία δικαστικού λειτουργού κατά την διεξαγωγή αρχαιρεσιών.

 

 Όσον αφορά την εγγραφή στο Μητρώο των Α.Σ. η οποία προβλέπεται να διενεργηθεί έως τις 21/12/2011 (τρείς μήνες μετά την δημοσίευση του Ν. 4015/2011) υπεύθυνοι του ΥΑΑΤ μας διαβεβαίωσαν ότι το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής του αιτήματος εγγραφής θα δέχεται την αίτηση ανεξάρτητα από το εάν έχουν διεξαχθεί αρχαιρεσίες με την παρουσία δικαστικού λειτουργού,  δικαιολογητικό το οποίο απαρέγκλιτα θα πρέπει να κατατεθεί έως την 30/6/2012.

 Ακολουθεί εγκύκλιος του ΥΑΑΤ.
                                                                                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    Αθήνα,  31 Οκτωβρίου 2011
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ   Αριθ. Πρωτ.: 35588
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ   
& ΕΡΕΥΝΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ   
& ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ   
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση   : Μενάνδρου 22
Ταχ. Κώδικας   : 105 52, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες   : Ανάργυρος Φαγκρίδας
Τηλέφωνο         : 210 2125075
Fax                    : 210 5245287
E-mail               : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.    ΠΡΟΣ: ΠΑΣΕΓΕΣ
Αρκαδίας 26 & Μεσογείων
115 26 ΑΘΗΝΑ
(Με την παράκληση να ενημερωθούν τα μέλη σας και οι πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί των μελών σας)

ΚΟΙΝ:
1. Γραφείο Υπουργού
κ. Κ. Σκανδαλίδη
2. Γραφείο Υφυπουργού
κ. Ι. Δριβελέγκα
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
κ. Γ. Κανελλόπουλου
4. Προϊστάμενο Γεν. Δ/νσης
Γεωργικών Εφαρμογών
& Έρευνας
κ. Αν. Κατζηλάκη
ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Θέμα : Εφαρμογή του ν.4015/2011

Στις 21-9-2011 τέθηκε σε ισχύ ο ν.4015 (ΦΕΚ Α 210 21.9.2011) «Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου - Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους».
Η διαβάθμιση των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΑΣΟ) που προέβλεπε ο ν.2810/2000 παύει να ισχύει και καθιερώνεται μόνο ο πρωτοβάθμιος Αγροτικός συνεταιρισμός (ΑΣ). Ειδικότερα οι δευτεροβάθμιες ΑΣΟ, δηλαδή οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ), οι Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΚΑΣΟ), οι τριτοβάθμιες ΑΣΟ δηλαδή οι Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις (ΚΕΣΕ), καθώς επίσης και οι Συνεταιριστικές Εταιρείες (ΣΕ) ανώνυμες και ΕΠΕ μετατρέπονται σε μορφές των νέων Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων, όπως συγκεκριμενοποιείται παρακάτω.
Οι διατάξεις του ν.4015/2011 που πρέπει να επισημανθούν για κοινή στάση όλων των σχετικών υπηρεσιών και παραγόντων του συνεταιριστικού κινήματος καθώς και οι αναγκαίες μετατροπές για την εφαρμογή του ανωτέρω νόμου, είναι οι ακόλουθες:
1. Μετατροπή ΕΑΣ, ΚΑΣΟ, ΚΕΣΕ και ΣΕ
Για τη μετατροπή των ΕΑΣ, ΚΑΣΟ, ΚΕΣΕ και ΣΕ, ο ν.4015/2011 προβλέπει τα εξής:
Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του ν.4015/2011 ΕΑΣ, πρέπει να μετατραπούν σε ΑΣ ή Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).
Οι ΚΑΣΟ και ΚΕΣΕ των άρθρων 30 και 29 αντιστοίχως του ν.2810/2000 μετατρέπονται σε κλαδικούς ΑΣ ή σε ΑΕΣ.
Οι ΕΑΣ και ΚΑΣΟ που είναι αναγνωρισμένες ως Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) μετατρέπονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4015/2011. Το νέο νομικό πρόσωπο που θα προκύψει εκ της προσαρμογής, διατηρεί το ΑΦΜ του αναγνωρισμένου ως ΟΠ νομικού προσώπου (ΕΑΣ ή ΚΑΣΟ) και είναι καθολικός διάδοχος αυτού σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρησιακών προγραμμάτων της ΟΠ και των λοιπών απαιτήσεων που απορρέουν από την αναγνώριση ως ΟΠ.
Οι ΣΕ, ανώνυμες και ΕΠΕ, του άρθρου 32 του ν.2810/2000, μετατρέπονται σε ΑΕΣ, εφόσον στη μετοχική τους σύνθεση μετέχουν κατά πλειοψηφία ΑΣ του ν.4015/2011.
2. Συγκρότηση ΑΕΣ
Οι ΑΕΣ, όπως ορίζονται στο άρθρο 1, περίπτ. ε του ν.4015/2011, έχουν τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρίας. Μέλη (μέτοχοι) τους είναι ΑΣ κατά πλειοψηφία. Σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, του ν.4015/2011 οι ΑΣ και οι ΟΠ δύνανται να συγκροτούν ΑΕΣ. Επίσης, ΑΕΣ μπορούν να συγκροτούν και ΑΕΣ μεταξύ τους ή ΑΕΣ με ΑΣ ή/και ΟΠ.
3. Παράταση θητείας ΔΣ- Αρχαιρεσίες- Παρουσία δικαστικού λειτουργού
Η μετατροπή των ΕΑΣ συντελείται με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών της. Για τους σκοπούς της άνω μετατροπής, παρατείνεται αναλόγως (δηλαδή για όσον χρόνο απαιτεί η διαδικασία της συγχώνευσης – μετατροπής) η θητεία των υφισταμένων διοικήσεων των ΕΑΣ έως την εκλογή των νέων οργάνων του προκύπτοντος από τη συγχώνευση και μετατροπή ΑΣ ή ΑΕΣ. Για τους ίδιους σκοπούς παρατείνεται η θητεία και των αντιπροσώπων, οι οποίοι συγκροτούν την γενική συνέλευση της ΕΑΣ. Η παράταση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 6 εδάφ. γ και άρθρο 18 παρ. 9 λήγει την 30η Ιουνίου 2012.
Η προθεσμία αυτή, μπορεί μετά από πρόταση της Εποπτικής Αρχής (άρθρο 2 παρ. 3) να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μόνο μία φορά και για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες (άρθρο 18 παρ. 10).
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις ΚΑΣΟ, ΚΕΣΕ και ΣΕ.
Η έως την 30η Ιουνίου 2012 παράταση της θητείας των ΔΣ αφορά και τους ΑΣ οι οποίοι θα προέλθουν από τη συγχώνευση και μετατροπή των ΕΑΣ καθώς και τους ΑΣ οι οποίοι υφίστανται και λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου. Όμως δύνανται, μετά την έναρξη ισχύος του ν.4015/2011 και εφόσον λήγει η θητεία των μελών των ΔΣ τους και αποφασιστεί από τα αρμόδια καταστατικά τους όργανα, να διενεργήσουν αρχαιρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4015/2011, δηλαδή με τον διορισμό - παρουσία δικαστικού λειτουργού που δεν προβλεπόταν με το ν.2810/2000. Με αυτό τον τρόπο, πληρούν το τέταρτο κριτήριο του άρθρου 4, παρ.3 για την πρώτη εγγραφή στο Μητρώο.
Για το διορισμό δικαστικού λειτουργού οι ΑΣ πρέπει να απευθυνθούν στα Πρωτοδικεία της έδρας τους, και να ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους το διορισμό του από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών.
Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν όλα τα μέλη που έχουν εκπληρώσει όλες τις ληξιπρόθεσμες οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το συνεταιρισμό. Σε περιπτώσεις ΑΣ με μεγάλο αριθμό μελών μπορεί στο καταστατικό τους να προβλέπεται αντιπροσωπευτική Γενική Συνέλευση, τα μέλη της οποίας εκλέγονται με άμεση ψηφοφορία μεταξύ των μελών του ΑΣ (άρθρο 16, παρ. 7, περίπτ. 1).

4. Εγγραφή στο Μητρώο:
Η πρώτη εγγραφή των ΑΣ και ΕΑΣ στο Μητρώο διενεργείται με αίτηση που υποβάλλεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του ν.4015/2011.
Με την αίτηση πρώτης εγγραφής οι ΑΣ και ΕΑΣ υποχρεούνται να υποβάλουν τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 3 του ν.4015/2011:
α) αντίγραφο του καταστατικού του και βεβαίωση εγγραφής στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο,
β) ετήσιο κύκλο εργασιών κατά την τελευταία τριετία με βάση τις αντίστοιχες οικονομικές εκθέσεις ή των ετών λειτουργίας του, αν ο ΑΣ και η ΕΑΣ έχουν ιδρυθεί μέσα στην τελευταία τριετία,
γ) αριθμό μελών,
δ) πρακτικό των πρόσφατων αρχαιρεσιών για την ανάδειξη διοίκησης, επικυρωμένο από αρμόδιο δικαστικό λειτουργό.
Εφόσον οι υφιστάμενοι κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4015/2011 ΑΣ και ΕΑΣ, δεν υποβάλλουν αίτηση πρώτης εγγραφής, τίθενται σε καθεστώς εκκαθάρισης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4015/2011, εκτός εάν το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2012 αποφασίσουν τη συγχώνευσή τους με άλλο ενεργό ΑΣ ή τη συγχώνευση τους σε ΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4015/2011.
Πρότυπο της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο και οδηγίες για τη συμπλήρωσή της θα αναρτηθούν σύντομα στον ιστότοπο του ΥΠΑΑΤ, έπειτα και από τη δημοσίευση σχετικής Υπουργικής Απόφασης για τη μορφή, περιεχόμενο και τήρηση του Μητρώου Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων.
5. Εκλογικές διαδικασίες ΠΑΣΕΓΕΣ
Με το άρθρο 7, παρ. 1 και 7 του ν.4015/2011, ορίστηκαν τα εξής:
Η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ) αποτελεί την εθνική συντονιστική οργάνωση των ΣΑΟ και δεν έχει εμπορική ιδιότητα. Μέλη της ΠΑΣΕΓΕΣ είναι μόνο οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί.
Η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΣΕΓΕΣ εκλέγεται από Πανελλήνιο Συνέδριο Αντιπροσώπων, το οποίο συνέρχεται για τον σκοπό αυτό το αργότερο κάθε τέσσερα (4) έτη. Η εκλογή των Αντιπροσώπων γίνεται από τους ΑΣ με καθολική ψηφοφορία των μελών τους. Το μέτρο για την εκλογή των Αντιπροσώπων ορίζεται στους πεντακόσιους (500) εγγεγραμμένους και οικονομικά εντάξει ψηφοφόρους για κάθε αντιπρόσωπο. Αν σε έναν ή περισσότερους ΑΣ τα μέλη είναι λιγότερα από 500, η ΠΑΣΕΓΕΣ ορίζει τους ΑΣ που θα συμπληρώσουν το συγκεκριμένο αριθμό και ρυθμίζει τα της εκλογής. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται με ευθύνη της ΠΑΣΕΓΕΣ και οριστικοποιούνται το αργότερο ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια της ψηφοφορίας για την εκλογή των Αντιπροσώπων.
Με την διάταξη του άρθρου 18 παρ. 9, ορίστηκε ότι μέχρι την 30η Ιουνίου 2012, οι ΑΣ και η ΠΑΣΕΓΕΣ, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εκλογής των οργάνων τους. Συνεπώς, για τη διευκόλυνση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας των εκλογών των ΑΣ εντός των νομίμων προθεσμιών, προτείνεται οι ΑΣ να έχουν πραγματοποιήσει μέχρι το τέλος Μαΐου 2012 την εκλογή των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων τους.
Φυσικά πρόσωπα που είναι ταυτόχρονα μέλη σε περισσότερους ΑΣ εγγράφονται στους οικείους εκλογικούς καταλόγους με μία μόνο από τις ανωτέρω ιδιότητες και μπορεί να έχουν μόνο μία ψήφο. Για την εκλογή των Αντιπροσώπων στο πανελλήνιο συνέδριο της ΠΑΣΕΓΕΣ, προεδρεύει της αντίστοιχης εφορευτικής επιτροπής δικαστικός λειτουργός, ο οποίος διορίζεται από τον κατά τόπον αρμόδιο Πρόεδρο Πρωτοδικών.


6. Γενικές επισημάνσεις
Εφιστάται η προσοχή στις συνεταιριστικές οργανώσεις με συνεταιριστικό κεφάλαιο τους κατώτερο των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000), ότι πρέπει να το συμπληρώσουν μέχρι την 31η Μαρτίου 2012 (άρθρο 18 παρ.1).
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 απαγορεύεται η εκποίηση κάθε ακινήτου των ΕΑΣ που αποφασίζουν την μετατροπή τους, έως και την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετατροπής τους.
Σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ 3, περιπτ. (γγ), για τις ΕΑΣ που θα τεθούν υπό εκκαθάριση δεν ισχύει η απαγόρευση εκποίησης κάθε ακινήτου τους που προβλέπει η παρ 4 του ίδιου άρθρου. Οι χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για ανάγκες της αγροτικής παραγωγής εγκαταστάσεις της ΕΑΣ που ζητά την υπαγωγή της σε καθεστώς εκκαθάρισης μισθώνονται κατά προτεραιότητα και για χρονικό διάστημα έως και δέκα έτη από ΣΑΟ, οι οποίες αναπτύσσουν όμοια ή ανάλογη παραγωγική δραστηριότητα στην εδαφική επικράτεια της ΕΑΣ.

Ο Γεν. Γραμματέας

Γ. Κανελλόπουλος

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 254 επισκέπτες συνδεδεμένους