Εκτύπωση
PDF

16 Δεκεμβρίου 2011

Συνεδρίαση της ομάδας Οίνος της Copa-Cogeca

 Συνεδρίασε στις 13 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες η ομάδα εργασίας «Οίνος» στην οποία από ελληνικής πλευράς παρευρέθη ο Διευθυντής της ΚΕΟΣΟΕ κ. Κορδοπάτης Παρασκευάς. 
Τα θέματα που απασχόλησαν την ομάδα επικεντρώθηκαν στην στρατηγική για την συνέχιση των  πρωτοβουλιών υπέρ της  διατήρησης  των δικαιωμάτων φύτευσης και την συσχέτιση της ΚΑΠ με ορίζοντα 2020 με την ΚΟΑ Οίνου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

 Αφού χαιρετίστηκε η ένταξη της Ελλάδας στις χώρες που συντάσσονται με την γαλλική πρόταση που προβλέπει την διατήρηση των δικαιωμάτων φύτευσης και μετά το 2015, η ομάδα επικεντρώθηκε στις επόμενες ενέργειες και πρωτοβουλίες που πρέ-πει να υιοθετηθούν, ώστε να ισχυροποιηθεί το λόμπυ των κρατών μελών που διάκει-νται ευμενώς στην γαλλική πρόταση.

 Η Copa – Cogeca ανέλαβε να συνεχίσει τις επαφές της με τις εθνικές αντιπρο-σωπείες κυρίως των μη οινοπαραγωγών χωρών, με τελικό σκοπό την προσχώρηση τους στην ομάδα των κρατών μελών που συμφωνούν με την διατήρηση των δικαιωμάτων.

 Συγκεκριμένα αναφέρθηκε ότι η Δανία που αναλαμβάνει την προεδρία από 1/1/2012 δεν είναι εχθρική απέναντι στη στόχευση, η Ιρλανδία εκφράζει επιφυλάξεις σε σχέση με την κατάργηση των ποσοστώσεων στα αγροτικά προϊόντα (Γάλα, Ζάχαρη) που  προβλέπεται μέσω της ΚΑΠ 2020, ενώ οι Βρετανοί είναι αδιάλλακτοι υπέρ της κατεύθυνσης απελευθέρωσης των δικαιωμάτων.
Η Βουλγαρία και η Σλοβενία ανεπίσημα ήδη έχουν αποφασίσει υπέρ της διατήρησης των δικαιωμάτων.

 Θετική έκβαση αποτελεί η διαφαινόμενη πλειοψηφία του ευρωπαϊκού κοινοβου-λίου, υπέρ της διατήρησης των δικαιωμάτων φύτευσης και ιδιαίτερα η πρόταση του εισηγητή για την ΚΟΑ Οίνου (Ενιαία ΚΟΑ) κ. Ντόρμφμαν (Σοσιαλδημοκράτες) για παράταση των δικαιωμάτων για μια ακόμη  δεκαετία, εξέλιξη που πρέπει να συνδυ-αστεί με την εισήγηση για την ΚΑΠ 2020 (κ. Νταρτάν, Λαϊκό Κόμμα).

 Παράλληλα αναμένεται η έκδοση έκθεσης του ευρωπαϊκού δικαστηρίου για την ΚΑΠ βάσει της οποίας θα διατυπώνεται η αντίφαση της χορήγησης κονδυλίων για την αναδιάρθρωση των αμπελώνων και την εκρίζωση, σε συνάρτηση με την απελευθέ-ρωση των δικαιωμάτων φύτευσης.

 Η Ισπανία και η Ιταλία με καινούργιες κυβερνήσεις θα πρέπει να κινητοποι-ηθούν στην κατεύθυνση ανανέωσης των θέσεων των υπουργείων Γεωργίας υπέρ της διατήρησης.

 Στην Ιταλία οι οργανώσεις των παραγωγών έχουν διχασθεί εξ΄αιτίας της  πρό-τασης που έχει υποβάλλει ο ιδιωτικός τομέας υπέρ της απελευθέρωσης των δικαιωμά-των και της διαχείρισης της προσφοράς από φορείς των παραγωγών (Οργανώσεις Παραγωγών, Διεπαγγελματικές Οργανώσεις) με επιχείρημα τον ανταγωνισμό των Τρίτων Χωρών και την δυνατότητα αυτορρύθμισης, θέσεις που υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι του εμπορίου (Συμβουλευτική) οι οποίες  ενέχουν τον οιονεί κίνδυνο αστάθειας και πτώσης των τιμών και εν κατακλείδι τον κίνδυνο επανεθνικοποίησης των πολιτικών για τον οίνο.


ΚΑΠ 2020 ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ  Κ.Ο.Α.  ΟΙΝΟΥ

 Επταμελής αντιπροσωπεία της Commission παρουσίασε την νέα πρόταση της για την ΚΑΠ με ορίζοντα 2020 και την επίδραση της στην ΚΟΑ Οίνου μετά το 2013.

 Στο παρόν  χρονικό σημείο διεφάνη ότι ακόμη και η ίδια η Commission δεν είναι σε θέση να δώσει σταθερές οδηγίες για την εξέλιξη της ΚΟΑ Οίνου, η οποία εξαρτάται απόλυτα από την διατήρηση των δικαιωμάτων φύτευσης μετά το 2015 ή όχι, αλλά και των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει το θέμα των οιναμπέλων ως προς το «πρασίνισμα» και την «πολλαπλή συμμόρφωση».

 Ειδικότερα από ερωτήματα των εκπροσώπων των συνεταιρισμών προς την Commission,  διεφάνη ότι δεν έχουν ωριμάσει ακόμη θέματα που αφορούν την ΚΟΑ Οίνου και την μερική ή πλήρη ένταξη στην ΚΑΠ 2020.

 Με τα σημερινά δεδομένα (σ.σ. απελευθέρωσης δικαιωμάτων φύτευσης οιναμπέλων) έγινε προσπάθεια διευκρίνησης θεμάτων όπως:


ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 ‘ Ηδη  έχει διαμορφωθεί από την Commission τελική πρόταση κανονισμού COM (2011) 625/12.10.2011 για την ένταξη των οιναμπέλων από το 2014 στο καθεστώς Ενιαίας Ενίσχυσης με τους όρους (βασική ενίσχυση, πρασίνισμα, μικρές εκμεταλλεύσεις) που προβλέπει το καθεστώς άμεσων ενισχύσεων της ΚΑΠ 2020.

 Βέβαιο είναι ότι εντάσσονται αυτόματα τα αμπελοτεμάχια που έχουν ενεργοποιήσει δικαιώματα το 2011, ενώ παραμένει υπό αίρεση ο τρόπος συνυπολογισμού της αξίας των δικαιωμάτων βάσει της ΚΑΠ και της περίπτωσης που ένα Κράτος Μελος, χορηγεί δικαιώματα μέσω του Εθνικού του Φακέλου όπως η Ελλάδα με την προοπτική της διατήρησης των δικαιωμάτων φύτευσης.  Είναι σαφές πλέον ότι Εθνικός Φάκελος για το κρασί θα υπάρξει μόνον όταν διατηρηθούν τα δικαιώματα φύτευσης.

 Όσον αφορά το πρασίνισμα θεωρείται αδόκιμη για τα αμπέλια (όπως και για τις ελιές) η πρόβλεψη διαφοροποίησης των καλλιεργειών καθώς και της αγρανάπαυσης στο 7% των επιφανειών, ενώ ήδη αναπτύσσονται επιχειρήματα, οι μόνιμες καλλιέργειες να εντάσσονται αυτοδίκαια στο πρασίνισμα κάτι που πιθανόν θα ισχύσει για τους αμπελώνες με οικολογική εστίαση (αναβαθμίδες, βιολογικά κ.λ.π)

 Επίσης για το καθεστώς πολλαπλής συμμόρφωσης η μόνη πρακτική που η Commission ήταν σε θέση να υποδείξει ήταν χρήση νιτρικού άλατος και ο κίνδυνος μόλυνσης υπόγειων υδάτων, καθεστώς που θα είναι αυστηρό στην περίπτωση που αγροτεμάχια γειτνιάζουν με ποταμούς.


ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

 Η ΚΑΠ 2020 προβλέπει την ενίσχυση των Ο.Π. προκειμένου αυτές να συμβάλλουν μέσω των συμβολαίων με τους παραγωγούς και επενδύσεων στην αγορά στην μείωση της ψαλίδας μεταξύ τιμών παραγωγού  - καταναλωτή.

 Εξετάζεται η εφαρμογή στον αμπελοοινικό τομέα των πρακτικών συμβολαιακής γεωργίας που εφαρμόζεται στον τομέα γάλακτος με την παράλληλη δημιουργία δομών στο εμπόριο.

 Το θέμα αυτό απασχολεί σοβαρά τις συνεταιριστικές οργανώσεις δεδομένου ότι θεωρούνται de facto ως οργανώσεις παραγωγών.


 Η Ο.Π. θα μπορεί να συμβάλλει στην υλοποίηση προγραμμάτων στήριξης (μέσω του β΄πυλώνα – Αγροτική Ανάπτυξης).

Πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Επιστημονική Συνεδρία

Ημερίδα για τον Αττικό αμπελώνα

19/12/2022

Εισήγηση Μάρκου Χρήστου, Προέδρου της ΚΕΟΣΟΕ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη, Αναπληρ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Δ. Γραμματικού, ΥΠΑΑΤ

Εισήγηση Σ. Γεωργάκη, Πρόεδρος ΑΟΣ Κορωπίου


Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 50 επισκέπτες συνδεδεμένους