"Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.: 161/472/30-06-2020 σχετικής πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, είναι σε καθεστώς αξιολόγησης.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ

keosoe

Πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εκτύπωση
PDF

 

 

 

Πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Καν. (ΕΚ) 314/2012 της Επιτροπής

Εκτύπωση
PDF

της 12ης Απριλίου 2012
σχετικά με την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 555/2008 και (ΕΚ) αριθ. 436/2009 όσον αφορά τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊόντων, καθώς και τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα.
Δειτε εδώ

Καν. (ΕΚ) 203/2012 της Επιτροπής

Εκτύπωση
PDF

της 8ης Μαρτίου 2012
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες για τους βιολογικούς οίνους.
Δείτε εδώ

Καν. (ΕΚ) 436/09 της Επιτροπής

Εκτύπωση
PDF

της 26ης Μαϊου 2009
για τις λεπτομ. εφαρμογής του Καν.(ΕΚ) αριθ. 479/08 του Συμβουλίου, όσον αφορά το αμπελουρ. μητρώο, τις υποχρεωτικές δηλώσεις & τη συγκέντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση της αγοράς, τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των προϊόντων & τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα
Δείτε εδώ

Καν. (ΕΚ) 436/09 της Επιτροπής

Εκτύπωση
PDF

της 26ης Μαϊου 2009
για τις λεπτομ. εφαρμογής του Καν.(ΕΚ) αριθ. 479/08 του Συμβουλίου, όσον αφορά το αμπελουρ. μητρώο, τις υποχρεωτικές δηλώσεις & τη συγκέντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση της αγοράς, τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των προϊόντων & τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα.
Δείτε εδώ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 491/2009 του Συμβουλίου

Εκτύπωση
PDF

της 25ης Μαΐου 2009
σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ). Δείτε εδώ