Για λεπτομέρειες πατήστε ΕΔΩ


keosoe

Πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εκτύπωση
PDF

 

 

 

Πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Καν. (ΕΚ) 314/2012 της Επιτροπής

Εκτύπωση
PDF

της 12ης Απριλίου 2012
σχετικά με την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 555/2008 και (ΕΚ) αριθ. 436/2009 όσον αφορά τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊόντων, καθώς και τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα.
Δειτε εδώ

Καν. (ΕΚ) 203/2012 της Επιτροπής

Εκτύπωση
PDF

της 8ης Μαρτίου 2012
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες για τους βιολογικούς οίνους.
Δείτε εδώ

Καν. (ΕΚ) 436/09 της Επιτροπής

Εκτύπωση
PDF

της 26ης Μαϊου 2009
για τις λεπτομ. εφαρμογής του Καν.(ΕΚ) αριθ. 479/08 του Συμβουλίου, όσον αφορά το αμπελουρ. μητρώο, τις υποχρεωτικές δηλώσεις & τη συγκέντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση της αγοράς, τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των προϊόντων & τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα
Δείτε εδώ

Καν. (ΕΚ) 436/09 της Επιτροπής

Εκτύπωση
PDF

της 26ης Μαϊου 2009
για τις λεπτομ. εφαρμογής του Καν.(ΕΚ) αριθ. 479/08 του Συμβουλίου, όσον αφορά το αμπελουρ. μητρώο, τις υποχρεωτικές δηλώσεις & τη συγκέντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση της αγοράς, τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των προϊόντων & τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα.
Δείτε εδώ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 491/2009 του Συμβουλίου

Εκτύπωση
PDF

της 25ης Μαΐου 2009
σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ). Δείτε εδώ