Εκτύπωση
PDF

22 Δεκεμβρίου 2022

Διευκρινίσεις εφαρμογής για την απαλλαγή κατά 50% από το φόρο εισοδήματος των αγροτών

Μετά την έκδοση στις 16/12/2022 του ΦΕΚ 6447/Β/2022 (YA 185340 ΕΞ 2022 ) βάσει του οποίου τροποποιείται το ΦΕΚ 4760/Β/2022, σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας του ελέγχου των προϋποθέσεων για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος των κερδών από αγροτική δραστηριότητα κατά 50% ή 30% κατά περίπτωση, εξακολουθούν να παραμένουν αδιευκρίνιστα πεδία που αφορούν τους αγρότες-μέλη των Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Δεδομένου ότι στην εκδοθείσα νομοθεσία  δεν καθίσταται σαφές το εάν, οι αγρότες που είναι μέλη νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων εγγεγραμμένων στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και παραδίδουν το 75% τουλάχιστον της παραγωγής τους στον συνεταιρισμό, υποχρεούνται να συνάψουν συμβάσεις με τον συνεταιρισμό τους, προκειμένου να τύχουν του ευεργετήματος της έκπτωσης του φόρου εισοδήματος κατά 50% (ή 30%), η ΚΕΟΣΟΕ μετά από επικοινωνία με την αρμόδια νομική σύμβουλο του ΥΠΑΑΤ παραθέτει διευκρινίσεις επί του ανωτέρω θέματος:

  1. 1. Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες μέλη ΑΣ του άρθρου 1§2α της τροποποιούμενης κοινής υπουργικής απόφασης, (ΦΕΚ 6447/Β/2022) που αναφέρει ότι, «Άρθρο 1§2. Η απαλλαγή χορηγείται σε αγρότες της παρ. 1 οι οποίοι παράγουν προϊόντα της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (Α’ 151), με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας (θαλάσσιας αλιείας, σπογγαλιείας, οστρακαλιείας, αλιείας εσωτερικών υδάτων) και (α) είτε είναι μέλη νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων εγγεγραμμένων στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 (Α’ 52) και προμηθεύουν αυτό με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής τους»

δεν εμπίπτουν στις προϋποθέσεις του άρθρου 6§2α της τροποποιούμενης απόφασης, (ΦΕΚ 6447/Β/2022), το οποίο αναφέρει ότι:

«Άρθρο 6 §2α) Για την εφαρμογή της απαλλαγής από το φόρο κατά 50% επαγγελματιών αγροτών σύμφωνα με το άρθρο 1 (σσ. ΚΕΟΣΟΕ, δυστυχώς δεν αναφέρει πλην της περίπτωσης 2α), τα στοιχεία των συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας που αφορούν πωλήσεις προϊόντων που έχουν διενεργηθεί ή θα διενεργηθούν εντός του 2022 βάσει συμβάσεων εντός του 2022 ή νωρίτερα, δύνανται να υποβάλλονται στην εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε. μέχρι και τις 28.02.2023 και να επιβεβαιώ- νονται ή να απορρίπτονται από τον αγοραστή μέχρι και τις 31.03.2023. Σε περίπτωση που η προθεσμία επιβεβαίωσης ή απόρριψης των στοιχείων από τον αγοραστή παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται ότι ο αγοραστής επιβεβαιώνει τα υποβληθέντα στοιχεία.»

Κατά συνέπεια οι αγρότες μέλη συνεταιρισμών δεν συνάπτουν συμβάσεις με τον συνεταιρισμό τους, θέμα που επιπροσθέτως θα ήταν άστοχο και παράνομο, δεδομένου ότι οι συμβάσεις συμβολαιακής γεωργίας, συνάπτονται από αγρότες με τρίτους και όχι με την επιχείρησή τους, που είναι ο συνεταιρισμός. Άλλωστε το θέμα του ποσοστού της παράδοσης της παραγωγής των μελών στο συνεταιρισμό τους, προβλέπεται από το νόμο 4673/2020 και από τα καταστατικά των Α.Σ.

Είναι συνεπώς προφανές ότι η εφαρμογή της ΑΑΔΕ www.aade.gr/mybusinesssupport /οι εφαρμογές μου/Συμβάσεις Συμβολαιακής Γεωργίας δεν αφορά τα συνεταιρισμένα μέλη των ΑΣ.

Το θέμα που ακόμη δεν έχει διευκρινισθεί και δεν έχουν παρασχεθεί οδηγίες από την ΑΑΔΕ, είναι αυτό της μεθοδολογίας ταυτοποίησης μέσω ηλεκτρονικής πιθανόν εφαρμογής, της παράδοσης από το συνεταιρισμένο μέλος του 75% των παραχθεισών ποσοτήτων από αυτό στον συνεταιρισμό του, θέμα για το οποίο αναμένεται διευκρινιστική απόφαση.

  1. Η αναφορά στο άρθρο 2§4 της τροποποιούμενης απόφασης, (ΦΕΚ 6447/Β/2022) που αφορά τους αναγκαστικούς συνεταιρισμούς με την ακόλουθη διατύπωση,

«4. Για λόγους χρηστής διοίκησης, τα κίνητρα του παρόντος άρθρου δύνανται να παρέχονται και σε παραγωγούς μέλη αναγκαστικών αγροτικών συνεταιρισμών, εφόσον οι παραγωγοί υποβάλλουν στην εφαρμογή των συμφωνητικών της Α.Α.Δ.Ε. της παρ. 1 του άρθρου 5 τα στοιχεία του άρθρου 4. Ως επωνυμία του αντισυμβαλλόμενου δηλώνεται η επωνυμία και ο νόμος σύστασης του αναγκαστικού συνεταιρισμού και ως ΑΦΜ, ο ΑΦΜ του συνεταιρισμού

δεν απαιτεί επίσης την υπογραφή και κατάθεση σύμβασης μεταξύ του μέλους και του συνεταιρισμού του, παρά μόνο την καταχώρηση των στοιχείων στην σχετική εφαρμογή της ΑΑΔΕ (www.aade.gr/mybusinesssupport /οι εφαρμογές μου/Συμβάσεις Συμβολαιακής Γεωργίας).

Επιστημονική Συνεδρία

Ημερίδα για τον Αττικό αμπελώνα

19/12/2022

Εισήγηση Μάρκου Χρήστου, Προέδρου της ΚΕΟΣΟΕ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη, Αναπληρ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Δ. Γραμματικού, ΥΠΑΑΤ

Εισήγηση Σ. Γεωργάκη, Πρόεδρος ΑΟΣ Κορωπίου


Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Tελευταία Nέα

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 207 επισκέπτες συνδεδεμένους