"Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.: 161/472/30-06-2020 σχετικής πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, είναι σε καθεστώς αξιολόγησης.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ

keosoe

Εκτύπωση
PDF

Μέση τιμή μονάδος ανά λίτρο οίνου σε €

Μέση τιμή μονάδος ανά λίτρο εξαγόμενου οίνου
Έτος Τιμή μονάδος από χώρες ΕΕ Τιμή μονάδος από τρίτες χώρες
2000 1,39 2,70
2001 0,91 2,48
2002 1,50 2,59
2003 1,01 2,40
2004 1,69 2,53
2005 1,59 2,58
2006 1,53 2,82
2007 1,56 2,43
2008 1,94 2,64
2009 1,76 2,94
2010 1,35 2,42
2011 1,62 3,19
2012 1,61 3,93
2013 2,17 3,60
2014 1,92 3,82
2015 2,2 4,27
2016 2,08 4,39
2017 2,13 4,65
20182,154,79
20192,324,98
% Μεταβολή 2018-19
7,99%4,15%
ΜΟ πενταετίας 2,06 4,38
% Μεταβολή 12,51% 13,68%
ΠΗΓΗ: ΕΛΛΑΣ ΣΤΑΤ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΕΟΣΟΕ

Μέση τιμή μονάδος ανά λίτρο εισαγόμενου οίνου
Έτος Τιμή μονάδος από χώρες ΕΕ Τιμή μονάδος από τρίτες χώρες
2000 1,13 0,68
2001 0,56 2,10
2002 3,53 2,78
2003 0,71 1,82
2004 0,98 3,11
2005 1,68 3,44
2006 1,65 3,03
2007 1,69 3,3
2008 1,53 3,31
2009 1,74 4,48
2010 2,21 3,53
2011 1,21 5,77
2012 1,45 1,65
2013 1,47 1,75
2014 1,94 3,92
2015 2,33 4,98
2016 1,59 5,15
20172,164,11
20182,441,89
20192,111,06
% Μεταβολή 2018-19 -13,37% -44,03%
ΜΟ πενταετίας 2,00 3,98
% Μεταβολή 5,48% -73,45%
ΠΗΓΗ: ΕΛΛΑΣ ΣΤΑΤ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΕΟΣΟΕ